Info

Preview

160 KB
๐Ÿ˜Š
268.8 KB
๐Ÿฅบ
213.1 KB
๐Ÿง
239.3 KB
๐Ÿ˜ฉ
102.6 KB
๐Ÿ˜จ
216.9 KB
๐Ÿ˜‚
234.2 KB
๐Ÿ˜‚
139.6 KB
๐Ÿ˜Ÿ
166.8 KB
๐Ÿ˜‚
147.7 KB
๐Ÿ˜‚
158.9 KB
๐Ÿ˜‚
196.6 KB
๐Ÿ˜„
247.4 KB
๐Ÿ˜
248.7 KB
๐Ÿ˜ƒ
200.5 KB
๐Ÿ˜Š
237.2 KB
โ˜น๏ธ
172.9 KB
๐Ÿ˜„
212 KB
๐Ÿ˜
267.7 KB
๐Ÿ•บ
195 KB
๐Ÿ˜‚
176.8 KB
๐Ÿ˜ 
258.2 KB
๐Ÿ˜ฏ
172.8 KB
๐Ÿ˜†
231.4 KB
๐Ÿ˜‚
138.4 KB
๐Ÿ˜ 
159.7 KB
๐Ÿ˜Ÿ
290.3 KB
๐Ÿฅฐ
225 KB
๐Ÿ˜„
249.4 KB
๐Ÿ˜ 
180.8 KB
๐Ÿ˜€
162.4 KB
๐Ÿ˜€
221.2 KB
๐Ÿ˜Š
230 KB
๐Ÿ˜ฒ
192.2 KB
๐Ÿ˜‰
101.3 KB
๐Ÿ™‚
295.9 KB
๐Ÿ˜
221.8 KB
๐Ÿคจ
251.7 KB
๐Ÿ˜„
171.8 KB
๐Ÿ˜€
127.9 KB
๐Ÿคซ
149.5 KB
๐Ÿ˜€
293 KB
๐Ÿคจ
265.6 KB
๐Ÿ˜ฎ
260.6 KB
๐Ÿ˜€
124.9 KB
๐Ÿ˜ƒ
289.9 KB
๐Ÿ˜จ
195.7 KB
๐Ÿ˜€
101.4 KB
๐Ÿ˜„
211.2 KB
๐Ÿ™‚
122.4 KB
๐Ÿ˜ฒ
199.2 KB
๐Ÿ˜
227.2 KB
๐Ÿ˜„
197.1 KB
๐Ÿ˜ญ
143.5 KB
๐Ÿฅบ
152.6 KB
๐Ÿ˜€
113.6 KB
๐Ÿ˜ง
139.9 KB
๐Ÿ˜ง
142.9 KB
๐Ÿ˜Š
292.9 KB
๐Ÿ˜„
176.3 KB
๐Ÿ˜€
262.3 KB
๐Ÿค
256.7 KB
๐Ÿ˜ญ
264.4 KB
๐Ÿ˜‚
151.2 KB
๐Ÿ˜ญ
181.3 KB
๐Ÿ˜ญ
269 KB
๐Ÿฅณ
117.8 KB
๐Ÿ‘€
107.3 KB
๐Ÿ˜จ
202.1 KB
๐Ÿคฉ
113.6 KB
๐Ÿ˜ด
205.6 KB
๐Ÿ˜ƒ
102.9 KB
๐Ÿ˜ƒ
146.8 KB
๐Ÿ˜
115.4 KB
๐Ÿ˜ง
298.1 KB
๐Ÿ˜„
193.2 KB
๐Ÿ˜ง
134.7 KB
๐Ÿ™‚
199 KB
๐Ÿ˜จ
234 KB
๐Ÿ˜”
246.2 KB
๐Ÿ˜ƒ
230.2 KB
๐Ÿ˜„
279 KB
๐Ÿ˜ƒ
260.1 KB
๐Ÿ˜ฒ
263.7 KB
๐Ÿ˜ญ
216.4 KB
๐Ÿ˜ƒ
266.3 KB
๐Ÿ˜€
271.7 KB
๐Ÿคฌ
249.6 KB
๐Ÿ˜ฐ
286.6 KB
๐Ÿคฌ
258 KB
๐Ÿ˜†
284.1 KB
๐Ÿ˜„
289.7 KB
๐Ÿคซ

Testing and Issues

You can test this entry and submit issues during the testing period of the GIF Contest, Round 2 contest.

Entries with serious issues will not be able to win the contest, but even minor issues might be important for overall results.

Voting

43
by rating

Issues

Nice and well-made GIFs.
I just didn't like the quality on #87 to #92

wish you best of luck :)
Nice collection ๐Ÿ‘ However there are some problems

It would be better to choose ๐Ÿคฉ this instead of ๐Ÿ˜ฒ for #50 GIF which means she is excited not frightened.

Poor quality : #68 #69 #87 #88 #89

Too dark : #25 #26

Good luck ๐Ÿคž
Nobody added any issues yet...

New Issue