Info

Preview

3
112 KB
πŸ˜…
3
122 KB
πŸ€·β€β™‚οΈ
3
125.4 KB
🀭
3
131.9 KB
πŸ€¦β€β™‚οΈ
3
132.7 KB
😏
3
141.4 KB
😈
3
145.5 KB
😏
3
148.4 KB
🀯
3
153.8 KB
πŸ€¦β€β™‚οΈ
3
153.9 KB
😳
3
154.2 KB
🀨
3
162.6 KB
πŸ˜‰
3
165.8 KB
πŸ€¦β€β™‚οΈ
3
174.8 KB
😳
3
175.7 KB
πŸ€”
3
176 KB
πŸ‘
3
183.8 KB
😳
3
188.1 KB
🀒
3
199.7 KB
😨
3
205.2 KB
πŸ€”
3
207.9 KB
😨
3
215.2 KB
😑
3
216.1 KB
😴
3
216.2 KB
πŸ˜…
3
221.9 KB
😳
3
226.7 KB
😏
3
229.6 KB
😨
3
230.1 KB
πŸ˜…
3
233.3 KB
😳
3
238.4 KB
πŸ˜‰
3
253.3 KB
🀭
3
256 KB
🀯
3
273.7 KB
🀯
3
277.3 KB
😏
3
284.2 KB
🀒
3
284.5 KB
πŸ™„
2.68
235.3 KB
😏
2.66
129.2 KB
πŸ™„
2.6
295.7 KB
😑
2.59
113 KB
πŸ™„
2.57
137.4 KB
🀨
2.55
224.5 KB
😨
2.54
186.5 KB
😏
2.46
214.8 KB
πŸ˜…
2.45
229 KB
😒
1.68
131.1 KB
πŸ™„
1.68
280.7 KB
πŸ€”
1.65
222.1 KB
😳
1.64
132.5 KB
😨
1.64
147.8 KB
πŸ™„
1.64
245.3 KB
😏
1.62
172.5 KB
πŸ‘
1.61
120.7 KB
😳
1.61
259.4 KB
πŸ™„
1.6
190.4 KB
πŸ’©
1.6
193.3 KB
πŸ‘
1.58
90.8 KB
😳
1.58
142.7 KB
😳
1.58
183 KB
😭
1.57
139.9 KB
😳
1.57
176.8 KB
😭
1.57
266.2 KB
😳
1.56
162.2 KB
😴
1.54
122.8 KB
😏
1.54
156.5 KB
😳
1.54
165 KB
😨
1.54
194.1 KB
πŸ‘Œ
1.54
213.6 KB
😘
1.54
231 KB
😨
1.54
236 KB
😏
1.51
184.8 KB
😏
1.51
196.7 KB
πŸ‘
1.5
185.5 KB
πŸ‘
1.5
193.8 KB
πŸ˜‰
1.49
190.9 KB
😎
1.49
193.5 KB
πŸ™„
1.49
221.1 KB
πŸ˜‰
1.49
290.1 KB
πŸ‘‹
1.48
126.6 KB
😨
1.48
175.2 KB
😏
1.46
150.7 KB
😭
1.46
153.4 KB
🀒
1.46
219.4 KB
😘
1.45
122 KB
🀯
1.45
153.7 KB
😘
1.43
161.2 KB
πŸ‘‹
1.42
173.1 KB
πŸ™„
1.42
192.3 KB
πŸ€¦β€β™‚οΈ
1.41
155.5 KB
😴
1.41
185.2 KB
🀯
1.41
205.9 KB
😨
1.41
216.5 KB
🀯
1.37
200.7 KB
πŸ’©
1.35
138.8 KB
😏
1.29
218.8 KB
πŸ™„
1.29
290 KB
🀯
1.2
155.4 KB
πŸ‘‹
1.2
242.7 KB
😏
1.17
157 KB
πŸ₯³
1
161.8 KB
πŸ€¦β€β™‚οΈ

Testing and Issues

You can test this entry and submit issues during the testing period of the GIF Contest, Round 2 contest.

Entries with serious issues will not be able to win the contest, but even minor issues might be important for overall results.

Voting

by rating

Issues

Nice Pack with good quality.
a few minor issues (in my opinion!)
1: Don't you think 2nd GIF would be better with πŸ₯±?
2: Also the 5th GIF could be matched with smirk 😏 a lot better.
These are minor issues.

Wish you best of luck!
Nobody added any issues yet...